Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov sú platné pre všetky činnosti spracovanie osobných údajov vykonávané obchodnej spoločnosti FPHU Pablox Paweł Chęć, Piastów 78s, 26-660 Jedlińsk, DIČ: PL7962417250, a to bez ohľadu na to, či sú osobné údaje poskytované a spracovávané prostredníctvom webovej stránky betonovezumpy-slovensko.sk, na pobočkách firmy, či pri inej činnosti pracovníkov firmy, a to v rozsahu, v akom sú na konkrétnu činnosť spracovanie použiteľné.

PABLOX je správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušenie smernice 95/46 / ES. V prípade otázok, žiadostí a ďalších záležitostí týkajúcich sa osobných údajov a ich spracovanie môžete využiť niektorý z týchto kontaktov:

Adresa pre doručovanie:

FPHU Pablox Paweł Chęć, Piastów 78s, 26-660 Jedlińsk, DIČ: PL7962417250

Kontaktný e-mail: info@betonovezumpy-slovensko.sk

Vezmite, prosíme, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

1. Poskytnutí osobných údajov

Na webovej stránke môžete poskytnúť svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára alebo sa registrovať prostredníctvom registračného formulára a založiť tak svoj užívateľský účet. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, email, prípadne i telefónne číslo a korešpondenčnú adresu. Registráciou je užívateľský účet založený. Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Pre prístup do používateľského účtu je potreba užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. V opačnom prípade firma nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a proces ich vybavenie a spravovať používateľský účet vrátane doň zadaných údajov. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovej stránke. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo podmienok, s ktorými ste jeho založením vyslovili súhlas.

2. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky, pri registrácii používateľského účtu, pri zadaní dotazu prihlásenia na odber newsletteru poskytujete spoločnosti PABLOX – Emilia Sałkiewicz niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webovej stránky dochádza k získavanie, uchovávanie a spracovávanie ďalších údajov, ku ktorým má spoločnosť PABLOX – Emilia Sałkiewicz prístup. Ako Vás informujeme pri ich zadaní, týmto úkonom a užívaním webové stránky udeľujete súhlas so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a k uvedeným účely, a to vo väčšine prípadov až do doby vyjadrenia nesúhlasu s ďalším takýmto spracovaním. Pre spracovanie Vašich osobných údajov totiž musíme vždy mať zákonný podklad. V prípade registrácie na odber newsletteru, zadaní dotazu či vytvorenie používateľského účtu bez objednania tovaru je takým podkladom Vás súhlas so spracovaním Vašich údajov, v prípade zadania údajov pri objednávke tovaru je týmto podkladom skutočnosť, že údaje potrebujeme k uzavretiu kúpnej zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich. V niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje spracovávať z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je najmä rozvoj, propagácia a zlepšovanie nášho podnikania.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom O ochrane osobných údajov (ďalej len “ZOOU”), v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len ako “nariadenie”).

2.1 Čo sú osobné a ďalšie údaje?
Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnení objednávky, dotazu, dopytu či registrácie. Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webovej stránky, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webovú stránku, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovej stránke nakupujete alebo nie. Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú zisťovať súbory cookies, o ktorých používanie sme Vás informovali po Vašom príchode na webovú stránku.

2.2 Ako využívame osobné a ďalšie údaje?
Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme prístup k Vášmu účtu a čo najjednoduchšie užívania webovej stránky. Sú pre nás tiež potrebné v prípade, že u nás objednáte tovar, aby sme vedeli, s kým zmluvu uzatvárame, mali Vám tovar ako doručiť a v prípade potreby Vás mohli kontaktovať. Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom riadenia Vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. K vedeniu databázy používateľov webovej stránky a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. V niektorých prípadoch, ako je napríklad uskutočnenie objednávky, takto môžeme činiť, kým proti tomu namieta, v iných prípadoch tak môžeme robiť len s Vaším súhlasom, o ktorého udelení ste vždy žiadaní a informovaní o účele, pre ktorý súhlas udeľujete. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu alebo prostredníctvom odkazu v obchodnom oznámení.

2.3 Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?
Naša spoločnosť je správcom osobných údajov v zmysle ZOOU aj nariadenia. Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie zmluvy a zaistenie nárokov z nej plynúcich. V prípade ich spracovania na základe registrácie k zasielaniu obchodných správ či vytvorenie používateľského účtu budú údaje spracované do doby, keď odvoláte Vás súhlas či nám dáte iným spôsobom najavo, že si už takéto spracovanie Vašich údajov neželáte. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

2.4 Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu inému. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby. Ak budeme Vaše údaje využívať na marketingové účely, môžeme ich odovzdať osobe, ktorá pre nás tieto činnosti zabezpečuje, a to opäť len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanú marketingovú službu.

2.5 Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?
Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovanie (informácie o účele spracovania, aké údaje o vás spracovávame, informácie o zdrojoch týchto údajov, informácie o prípadných príjemcoch). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie, rovnako tak ako potvrdenie, či o vás nejaké osobné údaje spracovávame

Ďalej máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov alebo vymazanie osobných údajov, prípadne namietať proti spracovaniu osobných údajov. Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy. Žiadosť o výmaz osobných údajov by mala byť založená na niektorom z dôvodov ustanovených v čl. 17 ods. 1 nariadenia. Do doby, než rozhodneme o Vašom požiadavky na opravu osobných údajov či ich vymazanie máte právo požadovať, aby sme spracovanie dotknutých údajov obmedzili.

Ak osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ho odvoláte, nie je tým dotknutá oprávnenosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že Vaše údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu na ich spracovanie, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a my Vaše údaje nebudeme spracovávať až do doby, než preukážeme závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie. Ak by naším oprávneným záujmom bol priamy marketing, bude vznesenie námietky bez ďalšieho znamenať ukončenie spracovania osobných údajov na tento účel.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo nami poverený spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, môžete:

  • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;
  • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov;
  • podať sťažnosť proti takémuto spracovaniu na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov

3. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webová stránka pre svoju činnosť využíva takzvané “cookies”. Webová stránka ďalej využíva službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len “Google”). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto ďalších služieb.

3.1 Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?
Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Používaním webového rozhrania udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely podrobnejšie popísaným na webovom rozhraní. O používania súborov cookies ste boli informovaní pri Vašom prvom prístupe na webové rozhranie.

3.2 Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Ak si neželáte byť súčasťou štatistík Google Analytics, môžete využiť zablokovanie.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky.

3.3 Ako Google využíva získané dáta?
Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré užívaním webového rozhrania získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.  

3.4. Re-marketingové aktivity
Pre lepšiu zacielenie a Personalizácia internetovej reklamy využívame služieb ako je napríklad Sklik od spoločnosti Zoznam.sk, AdWords od spoločnosti Google, prípadne aj ďalšie. Pre Vás to znamená, že sa Vám pri prehliadaní internetu zobrazuje reklama na produkty, o ktoré ste už v minulosti napríklad návštevou našich internetových stránok prejavili záujem. Tieto služby totiž na základe informácií zo súborov cookies využívajú poznatky o Vašom pohybe na webe na opísané účely. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie k uvedeným účely využívané, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom nastaviť Váš internetový prehliadač (nastavte svoj prehliadač, aby blokoval ukladanie informácií o priechodu webom).

Tieto zásady sú účinné dňom 17. 5. 2019.

PABLOX – Emilia Sałkiewicz
prevádzkovateľ webovej stránky www.betonovezumpy-slovensko.sk